Algemene Voorwaarden Bezoekers Evenementen

Artikel 1                                                          Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

‘Algemene Voorwaarden’           Deze algemene voorwaarden raadpleegbaar op www.countrywesternfestival.nl/algemenevoorwaarden;

‘Bezoeker’ De natuurlijke persoon die een Toegangsbewijs voor
het Evenement bestelt en / of het Evenement bezoekt;

‘Evenement’                                    Een door Stichting Country Western Festival Limburg georganiseerd evenement, festival, concert en / of uitvoering, waaronder ‘CWF                                                           Festival’. Onder dit begrip wordt tevens verstaan de plaats waar het Evenement gehouden wordt, zoals door Organisator is afgebakend;

‘Organisator’                                   Stichting Country Western Festival Limburg, gevestigd aan de Hesselterweg 31, 7942 GJ te Meppel , ingeschreven in het Handelsregister                                                           van de Kamer van Koophandel onder nummer 75273918;

‘Overeenkomst’                             De overeenkomst tussen Organisator en Bezoeker ter zake het tegen betaling verlenen van diensten in verband met het Evenement, meer specifiek het verlenen van recht op toegang tot het Evenement. De Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel;

‘Overmacht’                                    Een tekortkoming die niet aan Organisator kan worden toegerekend, omdat deze niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de                                                       wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder: ziekte en / of annulering van het                                                       optreden door een artiest, slechte weersomstandigheden, epidemieën, stakingen, brand, instorting, van overheidswege opgelegde
voorschriften, oorlogsomstandigheden, terroristische dreiging, terroristische aanslagen, et cetera;

‘Toegangsbewijs’                           Een door Organisator aan Bezoeker geleverd toegangsbewijs dat recht geeft op toegang tot het Evenement.

Artikel 2                                                          Toepasselijkheid, Totstandkoming Overeenkomst

2.1         De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Organisator, alle Overeenkomsten tussen Organisator en Bezoeker en alle Toegangsbewijzen van Organisator.

2.2         De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op Overeenkomsten die tot stand komen met door de Organisator ingeschakelde betalingsinstantie.

2.3         De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Bezoeker een Toegangsbewijs voor het Evenement bestelt en / of afneemt bij Organisator. Door verkrijging en / of gebruik van een Toegangsbewijs en / of betreding van het Evenement aanvaardt Bezoeker de inhoud van deze Algemene Voorwaarden.

2.4         De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Bezoeker wordt door Organisator van de hand gewezen.

Artikel 3                                                          Kennisneming

3.1         De Algemene Voorwaarden worden vóór of bij het sluiten van de Overeenkomst langs elektronische weg ter beschikking gesteld op een zodanige wijze dat                     Bezoeker deze kan opslaan voor latere kennisneming. De Algemene Voorwaarden kunnen voorts worden geraadpleegd via                www.countrywesternfestival.nl/algemenevoorwaarden.

Artikel 4                                                          Toegang tot Evenement

4.1         Het Toegangsbewijs geeft Bezoeker recht op toegang tot het Evenement.

4.2         Bezoeker verkrijgt uitsluitend toegang tot het Evenement op vertoon van een geldig Toegangsbewijs. Organisator garandeert de geldigheid van het               Toegangsbewijs uitsluitend indien het is aangeschaft bij Organisator. De bewijslast daarvan rust op de Bezoeker.

4.3         Het Toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang tot het Evenement aan één persoon, te weten degene die het Toegangsbewijs als eerste toont bij               aanvang van het Evenement. Organisator is niet gehouden om nadere controle te verrichten ten aanzien van Toegangsbewijzen. Hieruit volgt tevens dat het risico               van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs op Bezoeker rust vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan Bezoeker ter beschikking               is gesteld.

4.4        Indien Bezoeker het Evenement verlaat, dan vervalt het recht op toegang en is Bezoeker niet gerechtigd het Evenement opnieuw te betreden. Indien Bezoeker                een meerdaags Evenement op een bepaalde dag verlaat, dan vervalt het recht op toegang uitsluitend ten aanzien van die dag.

4.5         Toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel 5                                                          Verbod op doorverkoop Toegangsbewijs

5.1         Het is Bezoeker niet toegestaan om het Toegangsbewijs door te verkopen en / of met een winstoogmerk aan te bieden aan derden en / of te vervalsen.                Organisator behoudt zich het recht voor uitzonderingen op dit verbod te formuleren, zoals het onder bepaalde voorwaarden toestaan van de verkoop van een                Toegangsbewijs via een door haar aangewezen ticket exchange platform.

5.2         Indien Bezoeker het Toegangsbewijs om niet en zonder winstoogmerk aan een derde ter beschikking stelt, dan draagt Bezoeker de gehele rechtsverhouding tot               Organisator (inclusief de Algemene Voorwaarden) over aan deze derde en / of is Bezoeker verplicht de gehele rechtsverhouding tot Organisator (inclusief de               Algemene Voorwaarden) over te dragen aan deze derde.

5.3        Organisator kan besluiten om Toegangsbewijzen op naam te verkopen. Het is Bezoeker dan niet toegestaan om de Overeenkomst en / of rechten die daaruit               voortvloeien over te dragen aan een derde. Dit beding heeft goederenrechtelijke derden werking. Organisator is gerechtigd om de identiteit van de houder van               het Toegangsbewijs te controleren, en de toegang tot het Evenement te ontzeggen indien deze niet overeenkomt met de geregistreerde naam zonder dat               Organisator gehouden is tot schadevergoeding en / of terugbetaling van entreegelden.

Artikel 6                                                          Verplichtingen Bezoeker

6.1         De Organisator kan eventueel het verzoek doen om de tassen van Bezoeker te doorzoeken.

6.2         De Bezoeker is verplicht om zich op eerste verzoek te legitimeren door middel van het vertonen van een geldig identiteitsbewijs.

6.3         Het is verboden de volgende zaken in bezit te hebben of mee te nemen naar het Evenement: voedsel, al dan niet alcoholhoudende dranken, drugs, andere                verboden middelen, glaswerk, plastic flessen, vuurwerk, wapens, en / of andere gevaarlijke voorwerpen. Organisator heeft het recht om deze zaken in beslag te                nemen. De beslissing van Organisator hieromtrent is bindend. In beslaggenomen zaken worden kunnen bij het verlaten van het Evenement worden                geretourneerd.

6.4         Honden zijn toegestaan om mee te nemen naar het Evenement. Mits aangelijnd en buiten het terrein worden uitgelaten.

6.5         Bezoeker is verplicht om zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften - waaronder de huisregels – en de aanwijzingen van Organisator, de opdrachtnemers                van Organisator, de beveiliging, de politie, de brandweer en andere bevoegde partijen. In dit verband zal Bezoeker zich tijdens het Evenement uitsluitend begeven                in voor bezoekers toegestane ruimtes zoals door Organisator afgebakend.

6.6         Het is Bezoeker niet toegestaan om andere bezoekers en aanwezig personeel tijdens het Evenement lastig te vallen, te hinderen en / of agressief te benaderen.               Het is de Bezoeker tevens niet toegestaan om tijdens het Evenement in staat van openbare dronkenschap te verkeren, onder invloed van drugs te zijn en / of te               urineren buiten de daarvoor bestemde openbare toiletruimtes. Indien er op het Evenement een rookverbod van kracht is, dan geldt dit verbod ten aanzien van alle               rookwaren, waaronder elektronische rookwaren (e-sigaretten).

Artikel 7                                                          Ontzegging toegang Evenement

7.1         Indien Bezoeker een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden niet naleeft, dan is Organisator zonder nadere waarschuwing gerechtigd het Toegangsbewijs                ongeldig te verklaren en / of Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen en / of Bezoeker te verwijderen van het Evenement.

7.2         Organisator behoudt zich het recht voor Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen en / of van het Evenement te verwijderen, indien                Organisator dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de openbare orde en de veiligheid tijdens het Evenement.

7.3         Bezoeker heeft in de in dit artikel genoemde gevallen geen recht op schadevergoeding, compensatie en / of terugbetaling van entreegelden.

Artikel 8                                                          Registratie Evenement door of namens Organisator

8.1         Organisator heeft het recht om het Evenement te registreren, waaronder het recht om beeld- en / of geluidsopnamen te (doen) maken van het Evenement, van                Bezoeker en de overige bezoekers van het Evenement. Organisator is gerechtigd deze beeld- en / of geluidsopnamen te exploiteren en / of te verveelvoudigen                en / of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. Door betreding van het Evenement verleent Bezoeker onvoorwaardelijk                toestemming tot het maken van voornoemde opnamen inclusief de bewerking, de openbaarmaking en de exploitatie daarvan, zonder dat Organisator enige                vergoeding aan Bezoeker verschuldigd is.

8.2         Voor zover Bezoeker enig recht (waaronder naburig- en / of auteurs- en / of portretrecht) toekomt met betrekking tot voornoemde opnamen, dan draagt de                Bezoeker deze rechten hierbij bij voorbaat en zonder enige beperking over aan Organisator en doet Bezoeker hierbij onherroepelijk afstand van zijn / haar                persoonlijkheidsrechten, althans zal de Bezoeker daar geen beroep op doen. Mocht deze overdracht bij voorbaat niet rechtsgeldig zijn, dan is Bezoeker verplicht                om op eerste verzoek van Organisator een overdrachtsakte te ondertekenen waarin voornoemde rechten alsnog om niet aan Organisator en / of aan een aan                haar gelieerde vennootschap worden overgedragen.

Artikel 9                                                                        Consumptie

9.1         Consumptie betalingsmiddelen die tijdens het Evenement zijn gekocht, zijn uitsluitend geldig tijdens het Evenement. Na aankoop kunnen consumptiemunten                niet meer worden ingeruild voor geld.

Artikel 10                                                                      Aansprakelijkheid

10.1       Het bijwonen van het Evenement geschiedt op eigen risico van Bezoeker. Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gehoorschade, zichtschade,                blindheid of ander lichamelijk letsel ontstaan door het bijwonen van het Evenement. Tijdens het Evenement wordt meer dan 85 dB(A) (decibel) aan geluid                geproduceerd en op voorkomende plaatsen ligt het geluidsniveau ruimschoots hoger. Organisator adviseert Bezoeker uitdrukkelijk gehoorbescherming te                dragen tijdens het Evenement.

10.2       Organisator is uitsluitend aansprakelijk voor schade van Bezoeker die het gevolg is van een aan Organisator toerekenbare tekortkoming. De totale                aansprakelijkheid van Organisator is altijd beperkt tot de vergoeding van de directe schade van Bezoeker, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid altijd                beperkt is tot het bedrag dat door de verzekeraar van Organisator zal worden uitgekeerd.

10.3       Aansprakelijkheid van Organisator voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt onder meer begrepen gevolgschade, immateriële schade,                gederfde winst en / of andere gederfde inkomsten.

10.4       Tevens is Organisator niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van Organisator.

10.5       De op de flyer en website genoemde aanvangstijd van het Evenement is onder voorbehoud. Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de                wijze van uitvoeren door de artiesten en de lengte van het optreden door de artiesten. Organisator streeft ernaar dat het Evenement zoveel mogelijk volgens het                aangekondigde tijdschema wordt uitgevoerd. Organisator aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor afwijkingen daarin en voor enige schade die hierdoor                wordt veroorzaakt voor Bezoeker.

10.6       Bezoeker vrijwaart Organisator voor alle aanspraken van derden ter zake schade waarvoor de Bezoeker jegens die derden op grond van de wet aansprakelijk is.

Artikel 11                                                                      Overmacht

11.1       Ingeval van Overmacht, heeft Organisator het recht om het Evenement
1) te verplaatsen naar een andere datum of
2) af te gelasten.

11.2       Indien Organisator het Evenement ingeval van Overmacht verplaatst naar een andere datum, dan is het Toegangsbewijs geldig voor die andere (nieuwe) datum.                Als Bezoeker het Evenement op de nieuwe datum niet kan of wil bezoeken, dan heeft Bezoeker na inlevering van een geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs                recht op terugbetaling van de entreeprijs (exclusief servicekosten) zoals vermeld op de site. Dit recht op terugbetaling van Bezoeker bestaat gedurende vier                weken te rekenen vanaf de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Mocht het Evenement worden vervroegd, dan bestaat het recht op                terugbetaling van Bezoeker gedurende vier weken te rekenen vanaf de oorspronkelijke datum waarop het Evenement zou plaatsvinden. Servicekosten zijn niet                inbegrepen bij terugbetaling en eventuele overige schade zal niet worden vergoed. Bezoeker kan geen aanspraak maken op toegang tot een ander en / of                vervangend Evenement.

11.3       Als Organisator het Evenement in geval van Overmacht afgelast voordat het Evenement is aangevangen, dan is Organisator uitsluitend gehouden om aan                Bezoeker de entreeprijs terug te betalen die is vermeld op het Toegangsbewijs (exclusief servicekosten). Dit recht op terugbetaling van Bezoeker bestaat                gedurende twaalf weken te rekenen vanaf de datum waarop het Evenement zou plaatsvinden na inlevering van een geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs.                Servicekosten zijn niet inbegrepen bij terugbetaling en eventuele overige schade zal niet worden vergoed. Ter voorkoming van misverstanden is het voorgaande                niet van toepassing als Organisator het Evenement ingeval van Overmacht afgelast tijdens het Evenement (dat wil zeggen: nadat het Evenement is                aangevangen). Bezoeker kan in geen geval aanspraak maken op toegang tot een ander en / of vervangend Evenement.

Artikel 12                                                                      Persoonsgegevens

12.1       Organisator verwerkt de persoonsgegevens van Bezoeker in overeenstemming met haar privacy policy.

Artikel 13                                                                      Wijziging

13.1       Organisator behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden zal op                duidelijke wijze worden gepubliceerd op de website van Organisator. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden geldt vanaf het moment van                publicatie. Organisator adviseert Bezoeker met enige regelmaat te controleren of de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd.

Artikel 14                                                                      Conversie

14.1       Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.                Organisator en Bezoeker zullen in dat geval de nietige of vernietigde bepaling(en) vervangen door (een) rechtsgeldige bepaling(en), waarbij zoveel mogelijk                aansluiting wordt gezocht bij de oorspronkelijke bedoeling van het betreffende artikel.

Artikel 15                                                                      Toepasselijk recht

15.1       Op de Algemene Voorwaarden en de daarmee verband houdende Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.